banner


You are here

新州分會持誦聽聞 觀世音菩薩大悲懺法門

列印列印
Chinese, Traditional

新州分會持誦聽聞 觀世音菩薩大悲懺法門

觀世音菩薩大慈大悲早為世人熟悉景仰,其濟化眾生的願力,更是拔脫苦惱的般若
法船。唐朝智者大師所編寫的大悲懺法,則是佛門弟子據以懺悔發願的重要儀軌。
法鼓山新州分會在三月十七日星期日,邀請東初禪寺常諦法師弘法,法師上午領眾
禮拜大悲懺法,下午講示《千手千眼觀世音普薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》,
眾人在觀世音菩薩慈悲力量護佑下,圓滿了一場莊嚴的法會,深刻地體會觀世音菩
薩的大願,法喜盈滿地度過一個有意義的週末。

法會開始前,大眾靜坐片刻,藉以安定沈澱心性雜染,為法會的開始做準備。常諦
法師首先引導大家熟悉大悲懺整個儀軌,並告訴大家:能夠來禮拜大悲懺,聽聞其
中任何一句佛名或咒語,都是累劫的善緣,要用難遭難遇的心情來參加法會,身心
完全專注,真誠懺悔罪障。大悲懺法儀軌包含嚴飾淨業、如法供讚、至心禮敬、持
名發願、懺悔罪障、發願迴向等內容,法師勉勵大家心不散亂,在唱誦時,要觀想
觀世音菩薩及諸佛菩薩,誦念十四遍大悲咒及出位繞壇時,持續專注一心稱念。除
了懺悔之外,更重要的是發願,學習觀音菩薩的願心,助濟一切眾生。

午齋過後,常諦法師接著為大眾解說《大悲心陀羅尼經》。此經敘述,當觀世音菩
薩還在千光王靜住如來的佛土修行時,靜住如來特地為他及一切諸眾生,說「廣大
圓滿無礙大悲心陀羅尼」,觀世音菩薩聽完此咒後,即由初地證到第八地,於是發
出誓願說:「如我當來之世能利樂一切眾生者,令我即時身生千手千眼具足。」觀
世音菩薩應時身上千手千眼悉皆具足,十方大地六種震動,十方千佛悉放光明,殊
勝不可思議。 

經云:「若有誦持大悲心陀羅尼者,得如是等十五種善生也,一切天人應常誦
持,勿生懈怠。 」法師據此勉勵大家,除了來參加分會每月一次的大悲懺法會,
也能將持誦大悲咒納入日常功課。透過禮懺消除罪障煩惱磨難,以不苦的心來
承受果報,經由一次次地懺悔,淨化身口意三業,真正的在因地上用功,不要
再造惡業。並且效法觀世音菩薩悲憫,常常提起菩提心 。活動最後,法師帶著
大家做迴向,除了個人發願小迴向外,也將一日禮拜懺悔及聽經聞法的功德迴向
法界一切眾生,祈願眾生離苦得樂,並願新州分會購置永久道場早日圓滿,共
接引更多的大眾親近佛法,邁向學佛之路。

翁蕙洵撰稿 3/18/2013

multi_image: